ABRIL
Nombre Apellido Paterno rut
GLORIA MARTINEZ 10.662.XXX
LORENZO PARRA 7.660.XXX
LORENA GUARDIA 13.469.XXX
MAYO
JOSE MEJIAS 9.458.XXX
EDUARDO ARZOLA 9.541.XXX
NATALIA MUÑOZ 15.898.XXX
JUNIO
SERGIO INOSTROZA 16.600.XXX
JOSE TORRE 8.493.XXX
MÓNICA COFRE 8.924.XXX